Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

1.1 Micha Buermans handelend onder de naam BS ‘t Klavertje, met vestigingsadres: Vonckstraat 44, 2270 Herenthout (België), bereikbaar via het e-mailadres: directie@bsklavertje.be, erkend volgens ondernemingsnummer: 0267377233.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2.2 Wij leveren onze producten enkel in België. Desondanks kunnen we je bestelling weigeren indien, om eender welke reden dan ook, het naar onze mening niet mogelijk blijkt te zijn om de bestelde producten te kunnen leveren.

2.3 Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

2.4 Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 – Ons aanbod en je bestelling

3.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3.2 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave of een interpretatie van de aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3.3 Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3.4 Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Als je producten bij ons koopt, heb je gedurende 10 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de producten niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 3 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Let wel dat producten welke gepersonaliseerd van aard, en dus uniek en specifiek in opdracht van jou als klant geproduceerd, of producten met een beperkte houdbaarheidsdatum uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

4.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen en tevens effectief in ons bezit zijn. Bij enig dispuut moet je kunnen aantonen dat je de producten correct hebt teruggezonden.

4.3 Tijdens de eerste 10 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de producten nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Als je de producten terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

4.4 Je kan je retourpakket aanmelden om te retourneren, nadat je contact hebt opgenomen met de directie. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: directie@bsklavertje.be. Verdere concrete stappen zullen je meegedeeld worden, afhankelijk van de producten die je wenst te retourneren en de locatie waar de producten geleverd werden.

4.5 Het retour sturen van producten en de kosten die hier zowel direct als indirect aan verbonden zijn, zullen steeds volledig voor rekening zijn van de consument.

Artikel 5 – De prijs

5.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

5.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Kosten voor de verzending kunnen afhankelijk zijn van het adres waar deze geleverd zullen worden.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

6.2 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de statusbalk van je browser.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

7.1 Wij garanderen dat onze producten conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

7.2 Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van producten de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar indien het product niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

8.1 Alle producten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres, tenzij anders aangegeven.

8.2 We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

8.3 We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

8.4 Indien de door ons geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk (en uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst) melden aan de directie, bereikbaar via het e-mailadres: directie@bsklavertje.be. Om tegemoet te komen aan je melding hiervan en om deze te staven, kunnen we je bijkomend vragen de producten naar ons retour te sturen en/of de nodige bewijzen voor te leggen.

8.5 We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1 Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

11.1 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze producten of diensten, kan je ons contacteren via het e-mailadres: directie@bsklavertje.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.

11.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van de huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.