Wat doet de schoolraad op school

In het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 heeft het Vlaams Parlement de bestuursorganen en hun bevoegheden vastgelegd, evenals de grote lijnen van de werking van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden.

M.a.w. : de rechtstreeks verkozen leden en de gecoöpteerde leden beschikken niet over beslissingsbevoegdheid.
Deze beslissingsbevoegdheid komt grotendeels bij het mesoniveau – de scholengroep – te liggen.

De schoolraad mag informatie opvragen bij de school en documenten inkijken die nodig zijn bij het uitoefenen van de advies en overlegbevoegdheid van de schoolraad. Daarnaast is de schoolraad verplicht om hun achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school) te informeren over hun standpunten.

De schoolraad mag vrijblijvend advies geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast is de schoolraad volgens het participatiedecreet verplicht om de school te adviseren over de onderwerpen die behoren tot hun bevoegdheid. Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd.

Artikel 11 van het bijzonder decreet regelt de bevoegdheden.