Wat is een schoolraad

De schoolraad is het officiële participatieorgaan in de school.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap draagt participatie hoog in het vaandel. Het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs bepaalt dat in elke school een schoolraad wordt opgericht, zodat participatie en inspraak van en voor alle betrokkenen in het schoolgebeuren gegarandeerd wordt.

De schoolraad is een overlegorgaan tussen de verschillende mensen die betrokken zijn bij de school: het personeel (bv. leerkrachten), de ouders, belangrijke mensen of organisaties uit de ‘lokale gemeenschap’ en de leerlingen.
Ze adviseert en overlegt met de directie en de inrichtende macht. De thema’s waarover men praat zijn heel uiteenlopend: het schoolreglement, schooluitstappen, de urenverdeling, de planning van het schooljaar, het onderwijsaanbod, …

Organisatie en werking

Onze school ‘t Klavertje wordt op het lokale niveau bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

Uiteindelijk heeft de schoolraad geen beslissingsbevoegdheid omdat de school altijd de eindverantwoordelijkheid behoudt. Maar het advies van de schoolraad weegt wel heel zwaar door bij de uiteindelijke beslissing. Daarom is de schoolraad zo belangrijk. Hierin is er overleg tussen de directie, de leerkrachten, de ouders en vaak ook de leerlingen. Dit is één van de belangrijkste vergaderingen.